Deklaracija dėl pareiškėjų asmens duomenų apsaugos

Bendrovė garantuoja pareiškėjų teisių ir laisvių apsaugą tvarkant jų asmens duomenis, įskaitant teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, asmeninį ir šeimos privatumą, galiojančių nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, laikymąsi.

Bendrovė gauna asmens duomenis, kuriuos geranoriškai pateikia pareiškėjai ir kurie yra būtini gauti paslaugas, susijusias su dokumentų ruošimu ir apdorojimu prieš juos perduodant nagrinėti Rusijos Federacijos konsulinei įstaigai.

Nustatydama asmens duomenų apimtį ir turinį, Bendrovė vadovaujasi pagrįsta būtinybe bei jų tvarkymo tikslais pagal nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą. 

Asmens duomenų subjektas - fizinis asmuo, kurio tapatybė gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojus asmens duomenimis.

Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su tiesiogiai ar netiesiogiai nustatytu ar nustatomu fiziniu asmeniu (asmens duomenų subjektu).    

Asmens duomenų tvarkymas

Asmens duomenų tvarkymas vykdomas tik asmens duomenų subjekto sutikimu ar kitais teisėtais pagrindais. Asmens duomenų tvarkymas vykdomas tik tais tikslais, kurie susiję su prašomų paslaugų, susijusių su dokumentų ruošimu ir apdorojimu prieš juos perduodant nagrinėti Rusijos Federacijos konsulinei įstaigai, suteikimu. 

Neleidžiamas asmens duomenų tvarkymas, nesusijęs su asmens duomenų rinkimo tikslais.

Asmens duomenų tvarkymu laikomas bet kuris veiksmas (operacija) ar veiksmų (operacijų) kompleksas, atliekamas su asmens duomenimis automatinėmis priemonėmis ar nenaudojant šių priemonių, įskaitant asmens duomenų rinkimą, įrašymą, klasifikavimą, kaupimą, saugojimą, tikslinimą (atnaujinimą, keitimą), naudojimą, perdavimą, nuasmeninimą, blokavimą, ištrynimą ir naikinimą.

Asmens duomenų saugojimo terminus reglamentuoja nacionalinės asmens duomenų apsaugos teisės nuostatos.

Asmens duomenų apsauga

Gautų asmens duomenų apsauga Bendrovei yra privaloma taisyklė.  

Todėl asmens duomenų tvarkymas griežtai reglamentuotas, apsaugotas moderniomis techninėmis ir programinėmis priemonėmis nuo neteisėto ar atsitiktinio asmens duomenų atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, užblokavimo, kopijavimo, teikimo, platinimo bei nuo kitų neteisėtų veiksmų.

Bendrovė užtikrina asmens duomenų konfidencialumą ir įsipareigoja neleisti juos platinti be asmens duomenų subjekto sutikimo. 

Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

Asmens duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims tik tais tikslais, kurie susiję su prašomų paslaugų teikimu, asmens duomenų subjektui sutikus.   

Asmens duomenų perdavimą Bendrovė atlieka laikydamasi konfidencialumo ir neperduodama jų tretiesiems asmenims, nesusijusiems su asmens duomenų subjektui reikalingų paslaugų teikimu.  

Jeigu Bendrovė asmens duomenų subjekto sutikimu paveda tvarkyti asmens duomenis kitam asmeniui pagal sutartį, atsakomybė už asmens duomenų saugumą tenka Bendrovei.

Informacijos apie asmens duomenis suteikimas

Pareiškėjo asmeniniu prašymu Bendrovė suteiks jam informaciją apie visus saugomus pareiškėjo asmens duomenis. Asmens duomenų suteikimas asmens duomenų subjekto teisėtų atstovų prašymu ar pagal jo įgaliojimą yra negalimas.  

Bendrovės registracija (jeigu atliekama registracija)

Bendrovė yra įregistruota (asmens duomenų apsaugos įstaigos pavadinimas bei liudijimo ar registracijos numeris)